صحبت های دکتر منصور ابوالقاسمیان

تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل لگن

جراحی آرتروز

سن مناسب برای تعویض مفصل لگن

سن مناسب برای تعویض مفصل زانو

دوره نقاهت بعد از تعویض مفصل

زانوی ضربدری

زانوی پرانتزی

تعویض مفصل

دررفتگی مفصل زانو

آب آوردن زانو

تعویض مفصل

تعویض مفصل

مراقبت بعد از جراحی

نتیجه جراحی در بیماران مختلف

دررفتگی لگن

زانوی پرانتزی

جراحی لگن کودک

تعویض مفصل لگن

شل شدن پروتز لگن

دررفتگی مادرزادی لگن

درمان چرخش ران ها

درمان فلج اطفال

جراحی تعویض مفصل

انیمیشن

علت آرتروز لگن

تعویض مفصل زانو

عوارض کفش نامناسب

تعویض مفصل زانو